Shop Mobile More Submit  Join Login
EDYTA: Duzia duzia. Przede wszystkim uległ zmianie sposób nagrywania i pogrupowanie sylab. Według sugestii Suga-kun dodałam pojedyncze spółgłoski i, jak poradził mejda2000, sylaby ze zmiękczonymi spółgłoskami. Od siebie dorzuciłam końcówki "nk" i "ng" oraz zmieniłam sposób nagrywania głoski "ą" i "ę" w różnych wariantach, żeby było bardziej naturalnie.

Nie obchodzi mnie, że akurat nagle wszyscy zaczęli robić polskie reclisty zrobiłam kiedyś próbną reclistę CVVC, korzystał z niej VB Gosi i teraz macie CCVVC beta. Uzupełnioną po raz drugi.

UWAGA MASZ TO PRZECZYTAĆ PRZED SKORZYSTANIEM Z RECLISTY


 • Jeden rządek części "CV" i "CCV" należy nagrywać ciągiem z przerwami, eg. "bab bąb beb bęb bib bob bub byb". To właśnie umożliwi później wyskrobanie z tego VC.
 • Nie pomijaj zdublowanej sylaby na końcu wersu. Ona tam jest specjalnie, żeby z "byby" wyciągnąć później "yb". Teoretycznie można to nagrać jako "byb" i uciąć "y" na końcu, ale wtedy "yb" wyjdzie mniej naturalne, a poza tym o niebo wygodniej jest to igrek na końcu powiedzieć. wersja dla super leniwych (wtedy zamiast tego, co wyżej, nagrywasz "babąbebębibobubyby", tak było w poprzedniej wersji reclisty), ale to potem źle wyjdzie, cheers.
 • Nie ma tu sylab CCV zaczynających się na głoski oznaczane dwu- i trójznakami. Byłyby trochę trudniejsze do wymówienia, a żeby w UTAU uzyskać "szka", wystarczy wpisać "szy ka". Będzie dobrze. - nieprawda, to tylko moje lenistwo, sory.
 • Ponieważ UTAU nie rozumie polskich znaków, polecam zamiast nich wpisywać wielkie litery. Uniknie się dzięki temu błędów w kodowaniu i z voicebanku będzie można korzystać nawet przy japońskiej lokalizacji (dziękuję NerukiFN za radę tutaj <3)
 • A teraz objasnienia zupełnie nowych rzeczy, które przyszły wraz z aktualizacją~
 • "nk" i "ng" można nagrać, w zależności od zamierzonego akcentu, jako "nk", "ng" lub jako "ŋk", "ŋg".
 • "ą" i "ę" występują w tej recliście na początku, razem z innymi samogłoskami, na końcu w sylabach kończących wyraz oraz tylko w pewnej części sylab CVC. Ze spółgłoskami często ich wymowa będzie trochę inna. Tam, gdzie sylaby z "ą" i "ę" są pominięte, najczęściej te same dźwięki pojawią się w innej części reclisty lub ich rzeczywista wymowa jest taka sama, jak innych sylab.
 • Są tutaj osobno głoski ze spółgłoskami zmiękczonymi, taak, w praktyce oznacza to wciśnięcie małego "i" (wymawianego jak "j") pośrodku, co działa tak, jak w japońskim "y". Na przykład nia, sia, ria.
 • Przy robieniu oto.ini dla, przykładowo, sylaby "bą" (specjalnie wymawianej tu jako "bomb") należy wyodrębnić sylabę "bom" i "omb". Jeśli w utau będzie potrzebne np. "dą" w wyrazie "wadą", należy je uzyskać przez "do" i "om".
 • Okej, ale w takim zapisie nie chodzi też o to, żeby to "om" specjalnie artykułować, nie przeginajmy - przy nagrywaniu postaraj się po prostu mówić tak, jak ci wygodnie, bez sztucznego "ą" i bez sztywnego "om". Odnajdź tak zwany złoty środek, żeby wypadło jak najbardziej naturalnie.
 • Ostatnie - jeśli decydujesz się na zrobienie polskiego voicebanku, bądź przygotowany na pomidorowo długie, nudne i mozolne robienie oto.ini. Powodzenia.
Polskie znaki:

A = ą 
E = ę 
C = ć 
L = ł 
N = ń 
S = ś 
Z = ż (odpowiednio dZ = dż) 
X = ź (odpowiednio dX = dź)

Więc teraz hajime yo! Zacznijmy c;

[c]

b d w z Z X g dZ dz dX *H
p t k s S sz c C cz h
l L m n N r

~

[v]
a ą e ę i o u y

~

[vv]
ae ai ao au
ea ei eo eu
ia ie io iu
oa oe oi ou
ua ue ui uo

~

[cv]
bab bomb beb bemb bib bob bub byb 
cac conc cec cenc cic coc cuc cyc
dad dond ded dend did dod dud dyd 
faf fomf fef femf fif fof fuf fyf 
gag   geg   gig gog gug gyg (tutaj pomija się "gąg" i "gęg", bo będą one zawarte w części "nk - ng")
hah hAh heh hEh hih hoh huh hyh
*HaH  HAH HeH HEH HiH HoH HuH HyH (dodatkowe, dźwięczne "H" występujące w różnych gwarach polskich, opcjonalne)
jaj  jej  jij joj juj jyj
kak  kek  kik kok kuk kyk 
lal lAl lel lEl lil lol lul lyl
LaL LAL LeL LEL LiL LoL LuL LyL
mam   mem  mim mom mum mym
nan  nen  nin non nun nyn
pap pomp pep pemp pip pop pup pyp
rar rAr rer rEr rir ror rur ryr
sa sons ses sens sis sos sus sys
tat tont tet tent tit tot tut tyt
waw womw wew wemw wiw wow wuw wyw
zaz zonz zez zenz ziz zoz zuz zyz
szasz szonsz szesz szensz szisz szosz szusz szysz
SaS SanS SeS SenS SiS SoS SuS SyS
cza czoncz czecz czencz czicz czocz czucz czycz
CaC ConC CeC CenC CiC CoC CuC CyC
NaN NAN NeN NEN NiN NoN NuN NyN
dza dzondz dzedz dzendz dzidz dzodz dzudz dzydz
dXadX dXondX dXedX dXendX dXidX dXodX dXudX dzXydX
dZadZ dZondZ dZedZ dZendZ dZidZ dZodZ dZudZ dZydZ
ZaZ ZonZ ZeZ ZenZ ZiZ ZoZ ZuZ ZyZ
XaX XonX XeX XenX XiX XoX XuX XyX

~

[civ]

bia bie bio biu
cia cie cio ciu (pamiętaj, że "i" pełni tu funkcję jak "y" w japońskim, a więc ten wers nie brzmi "ća će ćo ću", ale "cja cje cje cju")
dia die dio diu
fia fie fio fiu
gia gie gio giu
hia hie hio hiu
Hia Hie Hio Hiu
kia kie kio kiu
lia lie lio liu
Lia Lie Lio Liu
mia mie mio miu
nia nie nio niu
pia pie pio piu
ria rie rio riu
sia sie sio siu
tia tie tio tiu
wia wie wio wiu
zia zie zio ziu
Zia Zie Zio Ziu
czia czie czio cziu
szia szie szio sziu
dzia dzie dzio dziu
dZia dZie dZio dZiu

~

[ŋ]

nank nenk nink nonk nunk nynk (w nagraniu odcinamy początkowe "n", ono służy tylko po to, żeby ładniej wymówić resztę)
nang neng ning nong nung nyng

~

[-ą,ę]
Te końcówki są opcjonalne i podczas używania voicebanku w utau możliwe, że często trzeba będzie rozstrzygnąć, czy dana końcówka wyrazu brzmi np. bardziej jak "om" czy "ą". Najlepiej stosować je na końcach wyrazów, bo inaczej przejścia między sylabami mogą brzmieć źle.

bA bE
cA cE
dA dE
fA fE
gA gE
hA hE
HA HE
jA jE
kA kE
lA lE
LA LE
mA mE
nA nE
pA pE
rA rE
sA sE
tA tE
wA wE
zA zE
ZA ZE
XA XE
CA CE
NA NE
SA SE
dZA dZE
dXA dXE

~

[ccv]

Tutaj mimo, że przykładowa linijka jest zapisana jako "bda bdom bde...", czyta się ją "bdabd bdombd bdebd...". (Uwierzcie mi, że gdybym napisała tak, jak trzeba nagrać, możnaby było dostać oczopląsu zakładając, że jeszcze się go nie dostało.

[dźwięczne]

*bba bbom bbe bbem bbi bbo bbu bby (sample z podwójnymi spółgłoskami nie są konieczne, ale mogą być przydatne)
bda bdom bde bdem bdi bdo bdu bdy
bga bgom bge bgem bgi bgo bgu bgy
bHa bHom bHe bHem bHi bHo bHu bHy
bla blom ble blem bli blo blu bly
bLa bLom bLe bLem bLi bLo bLu bLy
bma bmom bme bmem bmi bmo bmu bmy
bna bnom bne bnem bni bno bnu bny
bNa bNom bNe bNiem bNi bNo bNu bNy
bra brom bre brem bri bro bru bry
bwa bwom bwe bwem bwi bwo bwu bwy
bza bzom bze bzem bzi bzo bzu bzy
bZa bZom bZe bZem bZi bZo bZu bZy
bXa bXom bXe bXem bXi bXo bXu bXy
bdZa bdZom bdZe bdZem bdZi bdZo bdZu bdZy
bdXa bdXom bdXe bdXem bdXi bdXom bdXu bdXy

A teraz niespodzianka! Zamieniamy pierwszą literę (tutaj "b") z następną spółgłoską dźwięczną (są wypisane w pierwszym wersie wszystkich spółgłosek nagrywanych na początku) i... Bawimy się jeszcze raz :D

[bezdźwięczne]

cca ccon cce ccen cci cco ccu ccy
cfa cfon cfe cfen cfi cfo cfu cfy
cha chon che chen chi cho chu chy
cka ckon cke cken cki cko cku cky
cla clon cle clen cli clo clu cly
cLa cLon cLe cLen cLi cLo cLu cLy
cma cmon cme cmen cmi cmo cmu cmy
cna cnon cne cnen cni cno cnu cny
cNa cNon cNe cNen cNi cNo cNu cNy
cra cron cre cren cri cro cru cry
csa cson cse csen csi cso csu csy
cta cton cte cten cti cto ctu cty
csza cszon csze cszen cszi cszo cszu cszy
cSa cSon cSe cSen cSi cSo cSu cSy
cCa cCon cCe cCen cCi cCo cCu cCy
ccza cczon ccze cczen cczi cczo cczu cczy

A teraz robimy dokładnie to samo, co wyżej i tak ciągle, aż do końca linijki z bezdźwięcznymi spółgłoskami~

[nosowe i przyjaciele]

mca mce mci mco mcu mcy
mba mbe mbi mbo mbu mby
mda mde mdi mdo mdu mdy
mfa mfe mfi mfo mdu mdy
mga mge mgi mgo mgu mgy
mha mhe mhi mho mhu mhy
mHa mHe mHi mHo mHu mHy
mka mke mki mko mku mky
mla mle mli mlo mlu mly
mLa mLe mLi mLo mLu mLy
mna mne mni mno mnu mny
mNa mNe mNi mNo mNu mNy
*mma mme mmi mmo mmu mmy (z tymi głoskami zdublowanych liter nie ma sensu nagrywać tak naprawdę, ale jeśli się ktoś uprze..)
mpa mpe mpi mpo mpu mpy
mra mre mri mro mru mry
msa mse msi mso msu msy
mta mte mti mto mtu mty
mwa mwe mwi mwo mwu mwy
mza mze mzi mzo mzu mzy
mZa mZe mZi mZo mZu mZy
mXa mXe mXi mXo mXu mXy
mSa mSe mSi mSo mSu mSy
mCa mCe mCi mCo mCu mCy
mcza mcze mczi mczo mczu mczy
msza msze mszi mszo mszu mszy
mdZa mdZe mdZi mdZo mdZu mdZy
mdXa mdXe mdXi mdXo mdXu mdXy

I jeszcze raz.

Brak w środku "j" w sylabach ccv to nie przypadek. Te dźwięki zostały już przecieź nagrane w sylabach ze spółgłoskami zmiękczonymi :)


~

Co prawda nie jest to już beta, ale nadal mogą pojawić się tu błędy, zwłaszcza w części CCV, gdzie pominęłam sylaby "dźwięczna-bezdźwięczna-spółgłoska" i "bezdźwięczna-dźwięczna-spółgłoska". Możliwe, że niektóre sylaby w takim systemie zniknęły, a niektóre mogą być niemożliwe do wymówienia. Jeśli gdzieś takie coś zauważysz, proszę, napisz o tym w komentarzu, dzięki.
 • Listening to: Kisaragi Attention
 • Watching: you.
 • Drinking: WATERRR
Add a Comment:
 
:iconluchniak:
luchniak Featured By Owner Dec 5, 2015
Jak mam wymawiać sylaby typu "c"czy b" w części C? "cy" czy takie krótkie szeleszczące?
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Dec 5, 2015  Hobbyist General Artist
Krótkie, samo "c" bez "y" :)
Reply
:iconlittleevilneko:
LittleEvilNeko Featured By Owner Dec 4, 2015
''A teraz niespodzianka! Zamieniamy pierwszą literę (tutaj "b" z następną spółgłoską dźwięczną (są wypisane w pierwszym wersie wszystkich spółgłosek nagrywanych na początku) i... Bawimy się jeszcze raz :D (Big Grin)'' chyba nie zrozumiałam :c
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Dec 5, 2015  Hobbyist General Artist
Chodzi o to, że jeśli w liście masz slaby zaczynające się na "b" to po nagraniu jej musisz to samo nagrać jeszcze raz, tylko że na początku tych sylab zamiast "b" będzie następna litera spośród spółgłosek dźwięcznych (d, w etc.). I tak dalej, aż dojdziesz do końca tych spółgłosek :D
Reply
:icondelphicutau:
delphicutau Featured By Owner Jul 2, 2015  Student General Artist
Na reście znalazłew Polska reclista! Dziękuję! owo)~`
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist General Artist
haha nie ma za co ^^
To ciekawe, że uczysz się polskiego! Jeśli będziesz potrzebował pomocy z czymś, to pytaj śmiało ^^
It's interesting that you learn Polish! If you need help with something, feel free to ask ^^

and it's spelled "nareszcie", "sz" can sometimes be very easy to be mistaken for "ś" by foreigners ^^"
Reply
:icondelphicutau:
delphicutau Featured By Owner Jul 3, 2015  Student General Artist
Ja jestem pół Włoski i pół Polski bo moja mama jest polska owo
Ale rok po roku zapominam polski język co raz więcej, moja mama też (mieszkamy wy Włoszech) x'D
31 lipca idę w Polsce owo)b
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist General Artist
To fajnie, że odwiedzisz Polskę x3 Trudny język, co? x"3
Reply
:icondelphicutau:
delphicutau Featured By Owner Jul 3, 2015  Student General Artist
Tak, trudny xD
Reply
:iconkurokitsune5:
KuroKitsune5 Featured By Owner Edited Jun 27, 2015  Hobbyist Digital Artist
A jak się robi oto do tego?
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist General Artist
W najbliższym czasie mam zamiar wypuścić aktualizację reclisty razem z poradnikiem do oto, więc jeśli ci się nie spieszy bardzo, radziłabym zabrać się za polski vb z następną wersją x3
Reply
:iconkurokitsune5:
KuroKitsune5 Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist Digital Artist
Ok
Reply
:iconayamarry:
AyaMarry Featured By Owner Dec 23, 2014  Hobbyist Digital Artist
Ney, którą nagrywam?
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Dec 23, 2014  Hobbyist General Artist
Nie wiem, sugerowałabym najpierw cvvc bo łatwiejsze, krótsze i można dobre efekty osiągnąć; potem może dogramy ccv. Co ty na to?
Reply
:iconayamarry:
AyaMarry Featured By Owner Dec 23, 2014  Hobbyist Digital Artist
ok.
Reply
:iconayamarry:
AyaMarry Featured By Owner Dec 23, 2014  Hobbyist Digital Artist
czyli to co jest oznaczone CV, nei?
Reply
:iconaleyra:
Aleyra Featured By Owner Dec 14, 2014
Ona jest nie pełna . brakuje takich sylab jak zdzbło i reszta do tego samogłosek. I tez z m i n sie troche nie typowych sylab znajdzie. Ale podziwiam prace :)
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Dec 14, 2014  Hobbyist General Artist
"zdzbło" będzie sylabą CCCCV, robienie reclisty CV, CCV, CCCV, CCCCV i reszty byłoby kompletnym szaleństwem, "zdzbło" można by uzyskać nawet w systemie CV jako "zy dzy by ło", w tej recliście chodziło mi o to, żeby przejścia CCV, które są jednymi z najpopularniejszych, były płynniejsze.
No i z "m" i "n" powinnam tak naprawdę jeszcze podopisywać i pewnie to za jakiś czas zrobię. Na razie zostawiam betę .-.
Dziękuję za opinię~
Reply
:iconaleyra:
Aleyra Featured By Owner Jan 4, 2015
Nie jestem pewna czy utau przetrawi tyle przejść. A nawet jeśli to zwykly uzytkownik korzystający z twojego VB będzie miał dużo do ogarniania.
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Jan 5, 2015  Hobbyist General Artist
Przetrawi xD
Nie wiem, mi się te nie wydają jakoś specjalnie trudne do ogarnięcia, trzeba tylko pamiętać, żeby wpisywać sylaby jak się je słyszy, a nie jak się pisze :"D
Reply
:iconsuga-kun:
Suga-kun Featured By Owner Nov 30, 2014
O matko i córko jakie to długie *O* ale i tak szacun za zrobienie naprawdę fajnie że coś się robi w tym kierunku ^^
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Nov 30, 2014  Hobbyist General Artist
Mogło być dłuższe... Tak dla ciekawostki AuraAutumnus zrobiła jeszcze CCCV  (dokładniej CVVC, VCV, CCV i CCCV - ale jak, ile to mogło zająć?), ale do innych języków, chyba był tam włoski, portugalski, hiszpański, grecki i francuski, nie pamiętam.
^ lubię zdawać sobie sprawę z tego, że zawsze mogłam zrobić coś dużo lepiej, taka motywacja
Reply
:iconela1023:
Ela1023 Featured By Owner Nov 29, 2014
Będę miała sporo zabawy, zwłaszcza przy nagrywaniu linijki ze "sra" i "ssie" XD (Jeśli zdecyduję się nagrać polski vb, a w to szczerze wątpię)
Ale reclista fajna C:
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Nov 29, 2014  Hobbyist General Artist
Dinks, no nie możesz ich opuścić, inaczej Ela nie będzie w stanie obgadywać koleżanek . . .
Reply
:iconela1023:
Ela1023 Featured By Owner Nov 29, 2014
Num num. Sra ssie sra sra~ XDDDD
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Nov 29, 2014  Hobbyist General Artist
Ah well.
Reply
:iconela1023:
Ela1023 Featured By Owner Nov 29, 2014
Łel~
Reply
:iconhaku-deer:
haku-deer Featured By Owner Nov 29, 2014  Hobbyist Digital Artist
Chętnie wypróbuję jak będę miał czas na nagranie :)
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Nov 29, 2014  Hobbyist General Artist
Miło c:
Reply
:iconhaku-deer:
haku-deer Featured By Owner Nov 29, 2014  Hobbyist Digital Artist
Ano tak. Dźwięki z "r". Będzie ciężko. :I
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Nov 30, 2014  Hobbyist General Artist
...czemu?
Reply
:iconhaku-deer:
haku-deer Featured By Owner Nov 30, 2014  Hobbyist Digital Artist
Wada wymowy napewno tu nie pomaga.
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Nov 30, 2014  Hobbyist General Artist
...I see.
Reply
:iconhaku-deer:
haku-deer Featured By Owner Nov 30, 2014  Hobbyist Digital Artist
...you see
Reply
:iconwhite-pencil:
White-Pencil Featured By Owner Nov 30, 2014  Hobbyist General Artist
...yep
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections

Journals and Literature by AsymptoticWay
Details

Submitted on
November 29, 2014
Link
Thumb

Stats

Views
1,687
Favourites
9 (who?)
Comments
35
×